Vrienden van het Kouwenbergs Kerkje

kkblauwGift

Onze stichting is erg afhankelijk van giften. Zeker als we een breed aanbod van activiteiten en evenementen willen organiseren, zonder daar steeds een bijdrage of entreegeld voor te vragen.
Dus als u naar aanleiding van een speciale gelegenheid (feestdag, opening of herinnering) of na een bezoek aan het kerkje een gift wil doen, dan kan dat op rekeningnr. NL21RABO01323.41.336 t.n.v. St. Het Kouwenbergs Kerkje te Aarle-Rixtel. Hartelijk dank!

Vriend worden

Spreken onze doelstellingen en activiteiten u aan, dan kunt u ons structureel steunen. Dat kan door vriend (donateur) te worden. U steunt ons dan met een vaste bijdrage van € 30,- per jaar. Betaling bijv. € 2,50 per maand of € 7,50 per kwartaal, die u door middel van een periodieke overschrijving naar het rekeningnummer van onze stichting overmaakt. Voor u eenvoudig, voor ons goedkoop en gemakkelijk. Met uw vriendschap draagt u bij aan het in goede staat houden van het kerkje. Onze stichting is vrijgesteld van schenkingsrecht volgens de ANBI regeling.Schenken en nalaten. U kunt ook aanmelden via kouwenbergskerkje@onsbrabantnet.nl. Hier kunt u het aanmeldingsformulier downloaden: AanmeldingsformuliervVrienden van het Kouwenbergs kerkje

Periodieke schenking
Een andere vorm van Stichting Het Kouwenbergs Kerkje steunen kan middels een periodieke schenking. Een periodieke schenking aan de stichting kan gunstig geregeld worden via een notariële akte. De schenker besluit om gedurende een periode van een aantal jaren (tenminste 5 jaar) een vast bedrag over te maken aan onze stichting. Door dit vast te leggen in een notariële acte zijn deze schenkingen onbeperkt aftrekbaar van het belastbaar inkomen.
Stichting Het Kouwenbergs Kerkje is vrijgesteld van schenkingsrecht volgens de ANBI regeling. De ANBI aanwijzing maakt notarieel schenken voor u en ons fiscaal aantrekkelijk. Het aanmeldformulier voor een notariële schenkingsakte is per telefoon (06 205 344 94) of email op te vragen:kouwenbergskerkje@onsbrabantnet.nl

Legaat of erfstelling
Het is mogelijk voor particulieren om een legaat of erfenis te vermaken aan Stichting Het Kouwenbergs Kerkje. Dit kan bestemd zijn voor de algemene doelstellingen van de stichting, of voor een specifiek doel, bijvoorbeeld het plegen van groot onderhoud.
Mocht u hiervoor belangstelling hebben dan kunt u contact opnemen met het bestuur door het sturen van een email naar kouwenbergskerkje@onsbrabantnet.nl. Wij informeren u graag over de verschillende mogelijkheden om uw wensen op dit gebied vorm te geven. Stichting Het Kouwenbergs Kerkje is vanwege haar ANBI status geheel vrijgesteld van successierecht.

Fiscaal nummer:819328595

Kosten notarisIndien u bij notaris Van Thiel & Van Rooij een notariële schenking laat opmaken van tenminste € 150,- per jaar, of u besluit onze stichting met een legaat te begunstigen, dan neemt Stichting Het Kouwenbergs Kerkje de notariskosten voor haar rekening. Schenken is delen!
Notariskantoor Van Thiel & Van Rooij te Beek en Donk zal de benodigde stukken in opdracht van onze stichting opstellen. Meer weten: Van Thiel & Van Rooij, notarissen; telefoon (0492) 463495, email:info@vanthielenvanrooij.nlInformatieFiscale aspecten
Stichting Het Kouwenbergs Kerkje valt bij de Belastingdienst onder de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) regeling. Dat houdt in dat giften aan een stichting met een ANBI aanwijzing fiscaal aftrekbaar zijn. Met andere woorden, particulieren kunnen een giftenaftrek krijgen voor de inkomstenbelasting als zij een schenking doen aan ons, en bedrijven voor de vennootschapsbelasting.

Algemene fiscale informatie
Wilt u meer lezen over fiscale voordelen van schenkingen, kijk op www.belastingdienst.nl of bel de Belastingtelefoon: 0800 – 0543 (gratis). Voor informatie m.b.t. de notaris belt u met de notarislijn (0900) 346 93 93 (25 cent per minuut) of bezoekt de website www.notaris.nl